poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna 

Jak kształcić studentów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki


współorganizowana przez
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Partner wspierający: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Patron medialny: Nowy EBIB

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
dr hab. Maria Próchnicka
mgr st. kustosz Elżbieta Stefańczyk
dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Kampus Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie możemy zaproponować Państwu udział w telekonferencji z Panią Karen O’Brien, Director of the ALA Office for Accreditation, pt. Accreditation of Library and Information Science Program in the United States – Process and Policy


Telekonferencja odbędzie się w siedzibie American Information Resource Center w Konsulacie Generalnym USA w Krakowe (ul. Stolarska 9) w poniedziałek 6 czerwca 2011 r. w godzinach 15.00-16.00.

Biogram Pani Karen O’Brien (plik do pobrania)

Zachęcamy również do zapoznania się z abstraktami wystąpień naszych Keynote Speakerów (plik do pobrania):
Prof. Daniela Bougnoux (Université Stendhal-Grenoble 3, Francja),
Prof. Paula Strugesa (Loughborough University, Wielka Brytania; University of Pretoria, RPA)
Dr Marii Burke (University of Salford, Wielka Brytania),
Pani Peg Walther (Ambasada USA w Warszawie).

poniedziałek, 14 marca 2011


Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna

Jak kształcić studentów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki
organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie
i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
Partner wspierający: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Patronat medialny: Nowy EBIB
Kampus Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania abstraktów.
Aktualny terminarz konferencji przedstawia się następująco:
1. Nadsyłanie tytułów i abstraktów – do 10 kwietnia 2011 r.
2. Powiadomienie o przyjęciu referatu – do 15 kwietnia 2011 r.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa – do 30 kwietnia 2011 r.
4. Termin dokonywania wpłat za uczestnictwo – od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
KONTO DO WPŁAT JUŻ OTWARTE
5. Nadsyłanie pełnych tekstów – do 15 czerwca 2011 r.

Równocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujące warsztaty praktyczne przewidziane w programie konferencji.
We wtorek 7 czerwca r. zapraszamy na równoległe warsztaty:
I. Wprowadzenie do metod coachingu w nowoczesnej organizacji
Prowadzenie: dr Ewa Mukoid, Instytut Komunikacji i Rozwoju, Kraków
II. Projektowanie programów studiów INiB w oparciu o efekty kształcenia
Prowadzenie: dr hab. Maria Próchnicka, Instytut INiB UJ
Koszt udziału w obu warsztatach zawarty jest w opłacie konferencyjnej.

W środę 8 czerwca 2011 r. odbędzie się międzynarodowy warsztat EMPATIC „Information Literacy Development in the School Sector” (Kształtowanie kompetencji informacyjnych w szkołach).
Udział w tym warsztacie jest bezpłatny.

Zawiadamiamy ponadto, że konto do wpłat zostało już otwarte.

Omówienie problematyki konferencji wraz z kompletem informacji praktycznych dla uczestników znajduje się w poście poniżej oraz - w formie pliku do pobrania - tutaj.


Zaproszenie

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do Krakowa w dniach 6-7 czerwca 2011 r. na międzynarodową konferencję naukowo-edukacyjną:

Jak kształcić studentów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki

organizowaną we współpracy
z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie
i Stwarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
Partner wspierający: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Patron medialny: Nowy EBIB

Strategia Procesu Bolońskiego, zmierzająca do wykreowania spójnego obszaru szkolnictwa wyższego w Europie, zawiera dwa pozornie przeciwstawne postulaty: jeden z nich wyraża potrzebę zapewnienia uczelniom wyższym autonomii w tworzeniu kierunków i kształtowaniu programów studiów, podczas gdy drugi zakłada standaryzację i wzajemne porównywanie (benchmarking) osiągnięć oraz kwalifikacji osób uczących się zarówno w różnych systemach krajowych, jak i w rożnych instytucjach kształcenia w obrębie jednego systemu. Narzędziem umożliwiającym pogodzenie tych dwóch zaleceń są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), których wprowadzenie do systemu szkolnictwa polskiego przewiduje nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyjęta przez Radę Ministrów 14 września 2010 r.    

Wobec nadchodzących zmian w organizacji systemu kształcenia wyższego w Polsce, celem konferencji jest:
                    Dyskusja nad teoretycznymi i metodologicznymi podstawami tworzenia ram kwalifikacji (benchmarków) oraz macierzy efektów uczenia się dla kierunku INiB w różnych krajach,
                    Analiza funkcjonowania systemu akredytacji w różnych krajach wraz z perspektywami jego zmian oraz przegląd rozwiązań w zakresie kontroli i oceny osiągania założonych kwalifikacji absolwentów INiB,
                    Bilans aktualnych oczekiwań pracodawców wobec absolwentów INiB i poszukiwanie mechanizmów stałego rozpoznawania potrzeb pracodawców i rynku pracy,
                    Dążenie do powołania międzynarodowego kolegium ekspertów gotowego podjąć prace nad kodyfikacją wzorców opisu efektów uczenia się w dziedzinie zarządzania informacją, które posłużą w przyszłości za podstawę dla tworzenia autonomicznych, lecz wzajemnie porównywalnych programów studiów i przedmiotów w instytucjach kształcenia wyższego w Europie.
                    Komercyjny transfer wiedzy eksperckiej INiB do sektora informacyjnego: szanse i korzyści.

Konferencja adresowana jest do wszystkich interesariuszy mogących wnieść użyteczny wkład w definiowanie efektów kształcenia w dziedzinie INiB lub, szerzej – zarządzania informacją. Zaproszenie kierujemy zatem do:
          środowiska naukowego INiB,
                    dyrektorów i pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów oraz przedstawicieli organów założycielskich tych instytucji,
                    potencjalnych i rzeczywistych pracodawców z sektora publicznego, obszaru gospodarki rynkowej, instytucji ekonomii społecznej i trzeciego sektora, poszukujących pracowników o kompetencjach INiB,
                    przedstawicieli resortów ministerialnych uczestniczących w określaniu strategii rozwoju instytucji kultury i publicznych jednostek zarządzania informacją,
                    członków naukowych i branżowych organizacji INiB,
                    brokerów informacji,
                    specjalistów (naukowców i praktyków) w dziedzinie zarządzania kompetencjami i organizacji procesu rekrutacyjnego (HR, coaching, mentoring, doradztwo personalne) 

Warsztaty praktyczne
Podczas konferencji, we wtorek 7 czerwca 2011 r., odbędą się dwa równoległe warsztaty szkoleniowe (koszty udziału w warsztatach zawarte są w opłacie konferencyjnej):
I. Wprowadzenie do metod coachingu w nowoczesnej organizacji
Prowadzenie: dr Ewa Mukoid, Instytut Komunikacji i Rozwoju, Kraków
II. Projektowanie programów studiów INiB w oparciu o efekty kształcenia
Prowadzenie: dr hab. Maria Próchnicka, Instytut INiB UJ

W środę 8 czerwca 2011 r. odbędzie się międzynarodowy warsztat EMPATIC Information Literacy Development in the School Sector (Kształtowanie kompetencji informacyjnych w szkołach).
Udział w tym warsztacie jest bezpłatny.

Zagadnienia
Blok 1: Edukacja
                    wymiana doświadczeń i zaleceń metodycznych w zakresie kształtowania i realizacji programów studiów INiB, także w oparciu o macierze celów kształcenia i efektów uczenia się (Subject Benchamark Statements),
                    konstruowanie programów studiów INiB umożliwiających absolwentom kształcenie nauczycieli odpowiadających za edukację w zakresie information lietracy na wszystkich szczeblach i we wszystkich sektorach systemu edukacji,
                    problem granic interdyscyplinarności w programach studiów INiB,
                    sposoby zapewnienia komplementarności kształcenia formalnego i nie-formalnego w dziedzinie INiB, ze szczególnym uwzględnieniem oferty edukacyjnej bibliotek i instytucji szkoleniowych,
                    kandydaci na studia INiB: źródła naboru, promocja kierunku,
                    absolwenci INiB: ocena/weryfikacja wiedzy i umiejętności, kreowanie wizerunku, kształcenie ustawiczne po ukończeniu studiów.

Blok 2: Praca
                    zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje absolwentów INiB, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i wiedzy z szeroko rozumianego zakresu zarządzania informacją,
                    współpraca między potencjalnymi pracodawcami a jednostkami kształcącymi specjalistów INiB,
                    mechanizmy, zasady i praktyka rekrutacji do pracy w bibliotekach, ośrodkach Informacji, archiwach, muzeach oraz innych organizacjach sektora, prywatnego, publicznego i pozarządowego, wykorzystujących kompetencje INiB,
                    rola stylu przywództwa (leadership) i kultury organizacyjnej w stymulowaniu rozwoju zawodowego pracowników w bibliotekach, ośrodkach Informacji, archiwach, muzeach i innych instytucjach zatrudniających absolwentów INiB,
                    wyobrażenia kandydatów na studia i studentów INiB na temat przyszłej drogi zawodowej oraz rzeczywiste kariery absolwentów INiB.

Blok 3: Nauka
                    możliwości i bariery rozwoju współpracy naukowej między instytutami INiB a przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit,
                    badania stosowane, projekty wdrożeniowe, ekspertyzy i kursy specjalistyczne realizowane na zamówienie konkretnych organizacji,
                    badania nad profilami kompetencyjnymi i postawami absolwentów INiB i/lub kierunków pokrewnych, prowadzone w obrębie informatologii i innych nauk (w tym projekty interdyscyplinarne).

Terminarz
1.                  Nadsyłanie tytułów i abstraktów – do 10 kwietnia 2011 r.
2.                  Powiadomienie o przyjęciu referatu – do 15 kwietnia 2011 r.
3.                  Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa – do 30 kwietnia 2011 r.
4.                  Termin dokonywania wpłat za uczestnictwo – od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
KONTO DO WPŁAT JUŻ OTWARTE
5.                  Nadsyłanie pełnych tekstów – do 15 czerwca 2011 r.

Informacje dla autorów tekstów
1.                  Tytuł komunikatu wraz z krótkim (100 słów) abstraktem oraz biogramem z fotografią autora należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 10 kwietnia 2011 r.
2.                  Abstrakt w języku polskim, do 100 słów, musi zawierać cel, wyniki badań, założenia, konkluzję oraz 5 słów kluczowych w układzie alfabetycznym.
3.                  Pełny tekst artykułu naukowego o objętości 10-15 stron znormalizowanych z załącznikami (do 27 000 znaków ze spacjami) należy nadesłać do 15 czerwca 2011 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencjainib2011@gmail.com
4.                  Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w tekstach. W przypadku niedotrzymania terminu tekst nie zostanie opublikowany. 
5.                  Do przygotowania redakcyjnego tekstów należy wykorzystać sformatowany wzorzec (template), który zostanie przekazany Autorowi po zatwierdzeniu abstraktu przez Komitet Naukowy. Teksty niesformatowane nie będą akceptowane.
6.                  Przewidywany czas wystąpienia: do 20 minut.

Sekretarz konferencji: Agnieszka Korycińska-Huras
Adres poczty elektronicznej: konferencjainib2011@gmail.com
Faks: (012)-664-58-54

Informacje finansowe
1.                  Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi 490 zł (opłata w terminie od 01.04.2011 do 30.04.2011).
2.                  Autorzy referatów wnoszą opłatę zmniejszoną w wysokości 450 zł (opłata w terminie od 01.04.2011 do 30.04.2011).
3.                  W przypadku dokonania opłaty w terminie po 30.04.2011 jej wysokość wynosi 590 zł dla wszystkich uczestników (w takim przypadku konieczne jest też indywidualne uzgodnienie terminu dokonania wpłaty z sekretarzem konferencji).

Opłata obejmuje uczestnictwo we wszystkich punktach programu konferencji oraz koszty poczęstunków ujętych w programie i wieczoru towarzyskiego.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania i dodatkowego wyżywienia.
Ze względu na procedury związane z wystawianiem faktur należy koniecznie przestrzegać podanego terminu dokonywania wpłat.

Opłatę należy przekazać na konto:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Bank: Pekao SA
Konto: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
koniecznie z dopiskiem "Konf. IINiB" i z nazwiskiem/nazwiskami uczestnika/uczestników
KONTO DO WPŁAT JEST JUŻ OWARTE
Po dokonaniu wpłaty bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym e-mailem na adres: konferencjainib2011@gmail.com